PEČOVAT A ŽÍT
PODPORA NEFORMÁLNÍCH PEČOVATELŮ

 

 

Reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008206
Program: Operační program zaměstnanost (OPZ)
Donátor: MPSV
Územní vymezení: hl. m. Praha.

 

Tento projekt je realizován v období 1.7.2018 až 30.6. 2021 a financován v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF. Z toho důvodu jsou všechny aktivity pro klienty poskytovány bezplatně.

 

Prostřednictvím projektu nabízíme aktivity dlouhodobě pečujícím rodičům s mladistvými nebo dospělými dětmi se zdravotním postižením a neformálním pečovatelům, kteří se starají o seniorní rodiče nebo nemocné partnery.

Cílem kurzů je podpořit neformální pečující zorientovat se v osobní situaci, ať je jakkoli náročná. Jde o to, aby se účastníci naučili pečovat sami o sebe a zároveň uměli své dovednosti uplatnit ve společnosti, v pracovním procesu a snížili riziko sociálního vyloučení a chudoby.

Skupina neformálních pečujících je v ČR opomíjena a problémy, se kterými se potýká, jsou veřejnosti ale i úřadům téměř neznámé. Tento projekt vedle pomoci konkrétním účastníkům přispívá ke zviditelnění náročné situace takto pečujících a je jim průvodcem ve veřejném definování jejich potřeb, tak aby mohli zůstat dobrými pečujícími pro své blízké.

Přidanou hodnotou je kontakt s dalšími pečujícími, kteří řeší podobné situace a poskytují si vzájemnou podporu.

Kurzy jsou prakticky zaměřené a vedou je zkušení odborníci a odbornice z oblasti psychologie, personalistiky, fundraisingu, sociálního podnikání, komunikace a sebeprezentace.

 

Základními aktivitami jsou:

Vzdělávací aktivity zaměřené na pracovní a společenské uplatnění
Poradenství a terapeutická podpora
Informační komunikační portál pro neformální pečující

Cílová skupina: Neformální pečovatelé