Společné bydlení rodičů a jejich dětí s postižením v zařízení sociální péče

Konference Pečujeme a žijeme, 24.6.2021
Jana Nováková

V České republice je potřeba vybudovat nejméně v každém kraji společné bydlení pro rodiče hlavně v seniorském věku a jejich dospělé děti s handicapem v zařízení sociální péče. V současné době mají tuto možnost rodiče ve dvou zařízeních, které kapacitně nebudou v budoucnu vyhovovat. Jejich někdy vzdálené umístění, není pro všechny rodiče a další rodinné příslušníky vyhovující. Společné bydlení rodičů a postižených dětí nemá v ČR samostatnou právní oporu. Dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., jsou jasně vydefinované pobytové, terénní a ambulantní služby. Osoby se zdravotním a mentálním postižením mohou v oblasti ubytování a pomoci s ní spojenou využít sociální služby, jako je například podporované bydlení, týdenní stacionáře, chráněné bydlení (komunitní bydlení, Camphillské komunity), domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, domovy pro seniory a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče.

V ČR není obvyklé ubytovávat dospělé jedince s mentálním či jiným postižením společně s jejich rodiči, kteří jsou již v seniorském věku, nebo se z jakéhokoli důvodu (například zdravotního) nemohou o své dítě plnohodnotně postarat. Rodiče zpravidla chtějí být svému dospělému, handicapovanému dítěti co nejvíce na blízku. Také mentálně handicapovaný jedinec je velice emociálně závislý na rodičích. Rozdělení těchto rodin může mít na členy negativní psychický dopad, který se odráží v dalších oblastech života. Většina existujících sociálních služeb je zaměřena jen na určitou cílovou skupinu a bývá věkově omezena, tudíž ji nemohou najednou užívat celé rodiny s mentálně postiženým členem.

Česká republika má dvě dostupná zařízení, kde v rámci několika sociálních služeb ubytují dohromady rodiče seniora a mentálně handicapované dospělé dítě. V těchto zařízeních kombinují služby chráněného bydlení a odlehčovací služby. V prvním případě jde o zařízení zřizované Charitou ČR v Prostějově a jmenuje se Domov Daliborka. Druhým dostupným zařízením je Domov Laguna Psáry. Domov nabízí zcela nový typ služeb – možnost společného ubytování osob s mentálním postižením a jejich rodičů. Tyto služby jsou určeny pro staré rodiče, kteří prožili společně s dětmi celý život a pro svůj věk si již sami nemohou zajistit péči o sebe ani své dítě s mentálním postižením.

Na toto téma jsem napsala diplomovou práci, která poskytla následující výsledky.

Výsledky výzkumného šetření přinesly konkrétní představy o kvalitě života, zdravotních problémech a přáních seniorů, kteří žijí se svými mentálně handicapovanými dětmi, a z nich vzešlo doporučení, které by se dalo využít v sociální oblasti. Pro rodiče v seniorském věku, kteří pečují o své mentálně postižené dospělé dítě a sami již potřebují každodenní péči, je potřebné vytvářet podmínky pro společné ubytování a jejich další soužití v zařízeních sociální péče. Dlouholetá péče o dítě s handicapem vytváří mezi rodiči a dítětem trvalé vazby, jejichž zpřetrhání snižuje kvalitu života, může mít vliv i na zdravotní stav a navodit zejména psychické problémy.